Pow’red Performance 2L. 10Pcs.

POW’RED PERFORMANC

ราคา 3,100.-บาท

  • บำรุงม้าในช่วงฤดูแข่งขัน อีเล็คโตรไลด์ที่จำเป็นต่อม้า

เสริมสร้างเมตาบอลิซึม เพื่อใช้ในวันแข่งขันจริง

ลดการเสื่อมสลายกล้ามเนื้อ ลดความเครียด เตรียมความพร้อมให้กับม้าแข่งสูงสุด